Viðskiptaskilmálar Internets á Íslandi hf.
Deild: Modernus

 

Meginatriði: Fyrirframgreidd gjöld eru ekki endurgreidd þótt viðskiptamaður ákveði að hætta notkun þjónustunnar áður en tímabilið sem greitt hefur verið fyrir er útrunnið.

A. Yfirlýsing:

Viðskiptaskilmálar þessir innihalda skilgreiningar og takmarkanir á ábyrgð Internets á Íslandi (deild: Modernus) vegna hugbúnaðar Modernus gagnvart viðskiptavinum félagsins. Þeir gilda fyrir allar afurðir og þjónustur sem Modernus selur eða veitir einstaklingum, félögum, lögaðilum og opinberum stofnunum og öðrum, sem og fyrir endurgjaldslausa þjónustu, sem veitt er í kynningarskyni. Viðskiptamaður er sá sem reikningurinn frá Internet á Íslandi hf. er stílaður á. Sá sem fyllir út umsóknina f.h. viðskiptamanns, skal hafa kynnt sér skilmála þessa og samþykkir hann þá fyrir hönd viðskiptamanns með því að haka í þar til gerðan reit neðst í umsóknarformi á vefnum modernus.is.

1. Skilgreiningar

 1. Þjónustuveitandi. Eigandi og ábyrgðaraðili þjónustunnar er Internet á Íslandi hf. Katrínartúni 2, 105 Reykjavík.
 2. Viðskiptamaður og notandi. Sá einstaklingur, lögaðili, félag eða stofnun, sem Modernus veitir þjónustu, hvort heldur sem er gegn gjaldi sem miðast við notkun, umsömdu föstu árgjaldi, eða án endurgjalds til kynningar á þjónustunni.
 3. Vörur og þjónusta. Starfsemi Modernus er flokkuð undir ISAT nr. 72.40.0 rekstur gagnabanka og gagnaveita. Í henni felst m.a. að Modernus rekur miðlægan hugbúnað sem viðskiptamenn kaupa aðgang að yfir Internetið. Vörumerki hugbúnaðarþjónustu Modernus eru:

1        Samræmd vefmæling®. Listi sem gefinn er út vikulega með samræmdum upplýsingum um vinsældir íslenskra vefja, sem allir eru mældir með samskonar vefmælihugbúnaði frá Modernus undir stjórn og eftirliti samráðshóps um samræmda vefmælingu, sem fulltrúar um 5 stærstu vefjanna mynda samkvæmt sérstökum verksamningi og reglum sem þeir setja sér.

2        Virk vefmæling®. Vefmæliþjónsta fyrir fagvefi .

3        Potency®. Vefmæliþjónusta fyrir umfangsmikla og flókna vefi fyrirtækja og stofnana (svonefnd enterprise útgáfa af Virkri vefmælingu).

4        Varðhundurinn®. Miðlægt vaktkerfi fyrir fyrirtækjavefi sem skráir uppi-, hleðslu- og tengitíma vefsetra gagnvart notendum þeirra og sendir aðvaranir með SMS skeyti í forgangi.

5        Svarbox®. Samskiptakerfi fyrir vefi, sem kemur á beinu sambandi milli þjónustufulltrúa fyrirtækja og viðskiptamanna þeirra sem nota vef fyrirtækisins. Svarboxkerfið vistar öll samskipti í miðlægum gagnagrunni. Lýsing á kerfinu liggur fyrir hjá Persónuvernd.

6        Önnur þjónusta sem Modernus veitir er t.d:

·         Sérhannaður aðgangur að samanteknum upplýsingum í gagnagrunni Modernus fyrir þriðja aðila.

·         Samantektir ýmiskonar fyrir þriðja aðila, sem unnar eru upp úr gagnasafni Modernus.

·         Forritun fyrir viðskiptamenn.

·         Hýsing á utanaðkomandi (external) gögnum viðskiptamanna og samtvinning við gögn yfir áhorf og notkun, eða önnur gögn sem Modernus hýsir.

·         Rekstur netstöðvaðar Modernus.

·         Hér undir fellur einnig öll önnur þjónusta sem Modernus veitir, eða kann að veita, og tilgreind er í samningi, eða í umsóknarform, ásamt, en ekki einskorðað við, aðgangi að gagnagrunnum Modernus, notkun á útgefnum upplýsingum, hugbúnaði, mælikóðum, notendanöfnum og lykilorðum, sem veita aðgang að hugbúnaðarþjónustu Modernus á Internetinu, eða með öðrum hætti.

 1. Hugbúnaður. Sá hugbúnaður sem Modernus býður upp á hverju sinni, hvort heldur sem er í kerfisveitu (e. ASP) eða uppsettum á tölvu viðskiptamanns/notanda, að hluta til eða alveg.
 2. Netstöð Modernus. Netstöð og gagnagrunnar Modernus. Miðlægur hugbúnaður sem viðskiptamenn þurfa að geta tengst um Internetið til þess að geta notað þjónustu Modernus.
 3. Vefir viðskiptamanna. Vefir, vefsíður, vefsetur, heimasíður, viðskiptamanna og notenda sem Modernus þjónustar hverju sinni. Við tölum um heimasíður einstaklinga en um vefi fyrirtækja og stofnana.
 4. Fjárhagslegur tengiliður er sá einstaklingur sem hefur umboð eða vald til þess að skuldbinda viðskiptamann fjárhagslega gagnvart Modernus.
 5. Umsókn. Umsóknarform Modernus eins og þau eru á hverjum tíma á vef fyrirtækisins www.modernus.is.
 6. Árgjöld. Minni og meðalstórir vefir (20.000 – 1.500.000 flettingar á ári) greiða flestir fast árgjald samvæmt svonefndu “blindu tilboði” frá Modernus. Árgjöld eru ekki endurgreidd þótt vefur hætti, en þeim má framvísa milli fyrirtækja, ef um sama lén og sama vef er að ræða. Árgjald fæst ekki flutt milli vefja nema í undantekningartilfellum og aðeins ef um sama eiganda (viðskiptavin) er að ræða.
 7. Samræmd vefmæling®. Modernus á og rekur Samræmda vefmælingu® og gagnasafnið í heild sinni. Þátttaka í Samræmdri vefmælingu® stendur öllum íslenskum vefjum til boða, sem nota vefmæliþjónustu Modernus. Hún felst í því að birta upplýsingar um áhorf og notkun vefjarins vikulega á vefnum Modernus.is. 25 stærstu vefirnir hverju sinni, samkvæmt fjölda notenda í viku, greiða kr. 500 fyrir hverja vikulega birtingu á nafni og tölum vefsins í prentmiðli. Þátttaka í Samræmdri vefmælingu® er endurgjaldslaus.
 8. Stofngjald mælikóða. Modernus innheimtir sérstakt stofngjald fyrir gerð mælikóða fyrir alla vefi, sem fá útgefinn sérmerktan vefmælikóða. Gjaldið er greitt einu sinni. Afrit af kóðanum er án endurgjalds og gögn vefjarins verða vistuð ótímabundið í gagnagrunni Modernus.
 9. Alvarlegir hnökrar. Stöðvist þjónustan vegna tæknilegra bilana sem rekja má til Modernus yfir tímabil sem nemur meira en fimm sólarhringum yfir árið, er það skilgreint sem “alvarlegir hnökrar” á þjónustu Modernus. Við svo búið getur viðskiptamaður sagt upp samningi þessum með tveggja vikna fyrirvara.

2. Gildissvið

a.       Skilmálar þessir gilda fyrir alla viðskiptamenn Modernus. Kjör viðskiptamanns miðast við rafræn svör frá Modernus, eins og þau eru vistuð er í gagnagrunni Modernus undir nafni viðskiptamanns. Sé eintak viðskiptamanns ekki samhljóða eintaki Modernus, þá gildir eintak Modernus, nema um þinglýst eintak sé að ræða.

3. Takmarkanir á ábyrgð Modernus

a.      Modernus er ekki bundið af tilboðum sem send hafa verið viðskiptamönnum til kynningar öðruvísi en að þau leiði til samnings um kaup á þjónustunni innan þriggja daga.

b.      Samningur er kominn á þegar fjárhagslegur tengiliður viðskiptamanns hefur samþykkt tilboð rafrænt, eða undirritað samning frá Modernus (í tilviki stærri aðila), eða tekið þjónustuna í notkun með því að vista mælikóða Modernus inn á vefinn, hefja vöktun með Varðhundinum®, eða tekið Svarboxkerfið í gagnið.

c.       Aðgangur að þjónustunni er fyrst heimilaður þegar gengið hefur verið frá samningi og greiðslu. Viðskiptamanni er þó heimilt að tengja vefinn netstöð Modernus með innsetningu hugbúnaðar um leið og honum hefur verið sendur kóðinn, að því gefnu að hann samþykki kaup á þjónustunni. Komi ekki til samnings, þ.e. berist Modernus ekkert samþykki við tilboði, ber viðskiptamanni að fjarlægja mælikóðann, eða hugbúnaðinn, og eyða honum. Að öðrum kosti veður gefinn út reikningur og litið á notkunina sem ígildi samþykktar á kaupum á þjónustunni.

d.      Í tilvikum þar sem lokað hefur verið fyrir viðskiptin vegna vanskila og/eða eigandi vefjarins hefur látið undir höfuð leggjast að fjarlægja mælikóða/hugbúnað Modernus, eftir lok viðskiptanna, áskilur Modernus sér rétt til þess að birta áminningu í ramma nálægt vinstra horni neðarlega á forsíðu viðkomandi vefjar með eftirfarandi orðsendingu: \"Reikningi þessum hefur verið lokað, vinsamlegast fjarlægið mælikóðann/hugbúnaðinn\". \"Modernus.\"

e.      Þjónusta Modernus er á hverjum tíma eins vel úr garði gerð og kostur er. Hins vegar getur fyrirtækið ekki ábyrgst tæknilegar truflanir sem upp kunna að koma vegna bilana, hvort heldur sem er hjá þriðja aðila (t.d. í almenna dreifikerfinu, ljósleiðara, ip-punktum, beinum (router) o.fl.), eða í hugbúnaðarkerfum sínum.

f.        Gagnaöryggi. Þrátt fyrir umfangsmiklar öryggisráðstafanir getur Modernus ekki tryggt 100% gagnaöryggi gagnvart viðskiptamönnum. Slíkt yrði einfaldlega of kostnaðarsamt.

1.      Gagnatap viðskiptamanna, eða tímabundin stöðvun á vistun í gagnagrunni Modernus vegna bilana í almenna dreifikerfinu, eða tölvukerfi viðskiptamanns, eru ekki á ábyrgð Modernus. Undir þetta fellur t.d. útfall mælikóða/hugbúnaðs af vef viðskiptamanns, t.d. vegna breytinga eða uppfærslna hjá honum.

2.      Gögn viðskiptamanns sem tapast vegna náttúruhamfara, eldsvoða eða annarra utanaðkomandi þátta verða ekki bætt af Modernus.

3.       MODERNUS er ekki skylt að bæta gagnatap með fjárgreiðslu nema að undangengnum dómi. Sækja skal mál gegn Internet á Íslandi hf. fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

4.      Viðskiptamanni er heimilt að segja þjónustunni upp án fyrirvara ef gögn viðskiptamanna yfir lengra tímabil en fimm sólarhringa á ári glatast vegna bilunar hjá Modernus. Slíkt myndi flokkast undir \"alvarlega hnökra\" á þjónustunni.

5.      Viðskiptamaður sem telur sig þurfa aukið gagnaöryggi þarf að semja sérstaklega við Modernus um fjárhagslega ábyrgð og fyrirkomulag á geymslu gagnanna.

g.      Túlkun gagna. Modernus er ekki ábyrgt gagnvart þriðja aðila um túlkun viðskiptamanns eða þriðja aðila á upplýsingum fengnum úr gagnagrunni Modernus. Viðskiptamaður skuldbindur sig til að breyta ekki né oftúlka upplýsingar frá Modernus með einum eða öðrum hætti. Modernus ábyrgist aðeins réttmæti upplýsinga sem gefnar eru út af Modernus. Útgefnar upplýsingar í Samræmdri vefmælingu® eru staðfestar rafrænt.

h.      Viðskiptavinur lofar að gera Internet á Íslandi hf. deild Modernus ekki ábyrgt gegn þriðja aðila vegna notkunar hans eða túlkunar á upplýsingum frá Modernus, eða sem Modernus hefur látið honum í té sem eðlilegan þátt í þjónustu Modernus.

4. Breytingar og viðbætur (amnedments)

a.       Atriði í samningi milli MODERNUS og viðskiptamanns, sem ekki fyrirfinnast í skilmálum þessum, eða atriði sem gengur gegn þeim, þarf aðtilgreina sérstaklega og undirrita af báðum aðilum.

b.       Modernus áskilur sér rétt til að gera breytingar á skilmálum þessum að undangenginni tilkynningu þar um til viðskiptamanna. Hafni viðskiptamaður breytingunni er honum heimilt að rifta gildandi samningi með tveggja vikna fyrirvara.

5. Afhending og tímabil.

a.       Virk vefmæling® og Potency®. Afhending þjónustunnar miðast við 1. hvers mánaðar og lýkur síðasta dags hvers mánaðar þegar um mánaðarviðskipi er að ræða, nema annað sé tekið fram. Reikningar innihalda ávallt magntölur síðasta heila mánaðar í mánaðarviðskiptum. Árgjöld miðast við 365 daga, sem byrja daginn sem mælikóðinn/hugbúnaðurinn er sendur viðskiptamanni til innsetningar.

b.       Varðhundurinn® - vefvöktun Modernus. Afhending þjónustunnar miðast við 1. hvers mánaðar og lýkur síðasta dags hvers mánaðar. Stysta tímabil sem innheimt er fyrir er einn mánuður. Ekkert stofngjald er greitt fyrir Varðhundinn®

c.       Samræmd vefmæling®. Mælivika Modernus hefst kl. 00 á mánudegi og lýkur kl. 24 á sunnudegi. Lágmarksþátttökutími er tveir mánuðir. Þátttaka er endurgjaldslaus en greitt er stofngjald fyrir innsetningu vefsins kr. 2.395 auk vsk. Upplýsingar um áhorf og notkun eru birtar á hverjum mánudegi.

d.       Svarbox®. Afhending þjónustunnar miðast við 1. hvers mánaðar og henni lýkur síðasta dags mánaðar. Uppsetningargjald er breytilegt eftir umfangi. Lágmarkssamningstími er að öllu jöfnu eitt ár fyrir hvern viðskiptavin. Greitt er miðað við fjölda notenda og áætlaða notkun.

e.       Notendanafn og lykilorð. Reikningar eru sendir út daginn sem samþykki hefur borist frá viðskiptamanni, eða samningur hefur verið undirritaður. Notendanafn og lykilorð eru send notendum þegar staðfesting um greiðslu hefur borist frá banka.

6. Verð, skattar og greiðsluleiðir

a.       Verðskrá MODERNUS (http://modernus.is/index.php?page=price) sýnir verð án virðisaukaskatts nema í verðflokkum sem ætluð eru einstaklingum. Modernus innheimtir virðisaukaskatt á Íslandi af fyrirtækjum og einstaklingum, en eingöngu af einstaklingum innan Evrópusambandsins (EU) í samræmi við lög þess.

b.       Greiðslufrestur fyrirframgreiddra árgjalda er tvær vikur eftir útsendingu mælikóða. Innheimt er með greiðsluseðli eingöngu á Íslandi, en annars með venjulegum reikningi eða kreditkorti.

c.       Gjalddagar allra sem eru í mánaðarviðskiptum er 5. dagur hvers mánaðar, en eindagi er ýmist 10. 20. eða 25. dagur mánaðarins. Þriggja mánaða vanskil, fara í löginnheimtu á kostnað viðskiptamanns eftir ítrekun frá innheimtudeild Modernus. Vanskilagjald er kr. 250.- fyrir hvern reikning, en kr. 450 á árgjaldsreikninga.

d.       Árgjöld samkvæmt III – VI verðflokki má greiða með 10 jöfnum \"léttgreiðslum\" með VISA eða Mastercard kreditkorti. Þóknun kortafyrirtækjanna greiðir MODERNUS.

7. Eftirlit og kvartanir

a.      Viðskiptamaður skal sjálfur yfirfara aðsend forrit/mælikóða frá Modernus og ganga úr skugga um að sendingin tilheyri örugglega honum, áður en innsetning hefst.

b.      Viðskiptamaður skal sjálfur kanna tengingu sína við netstöð Modernus í upphafi viðskiptanna og ganga úr skugga um að allt sé með felldu. Þetta á við um allar tegundir þjónustu hjá MODERNUS.

c.       Viðskiptamaður skuldbindur sig til að fara í einu og öllu eftir leiðbeiningum og reglum MODERNUS um uppsetningu á þeirri þjónstu sem hann kaupir.

d.      MODERNUS skal láta viðskiptamanni í té leiðbeiningar og reglur um leið og þjónustan er afhent.

e.      Verði viðskiptamaður var við alvarlegar sambandstruflanir við netstöð Modernus, eða að þjónusta Modernus valdi truflunum á þjónustu viðskiptamanns skal hann þegar aftengja og stöðva innsetningu á kóða, eða forriti, frá Modernus. Kvartanir og ábendigar skal senda við fyrsta tækifæri með tölvupósti á hjalp@modernus.is og hringja í síma +354 562 7006 ef ekkert svar berst.

8. Upplýsingastefna, öryggi og persónuvernd

a.       Um öryggi gagna og verndun persónulegra upplýsinga einstakra viðskiptamanna vísast til upplýsingastefnu Modernus, sem viðskiptamaður hefur kynnst sér. Viðskiptamaður skal láta Modernus í té nauðsynlegar upplýsingar ef um er að ræða hýsingu á viðkvæmum persónulegum upplýsingum, sem lög um presónuvernd kunna að ná til - áður en gögnin eru vistuð í gagnagrunni Modernus. Þetta á sérstaklega við um þjónustuna Svarbox®.

9. Eignarhald og höfundarréttur

a.       Viðskiptamaður samþykkir og viðurkennir að öll hugbúnaðarþjónusta, kerfi og vörumerki sem hann sækir um og fær aðgang að kerfum Modernus eru eign Intís. Hann lofar að virða lög um vörumerki og höfundarrétt í hvívetna. Afritun eða augljós eftirlíking á útliti, framsetningu og samsetningu þjónustu Intís veldur uppsögn á samningi þessum, án endurgreiðslu, auk lögsóknar af hálfu Intís ef tilefni þykir til.

b.       Modernus á gagnagrunninn og gagnasafnið í heild sinni sem geymt er í grunninum á hverjum tíma. Hins vegar eiga viðskiptamenn hver um sig sín persónulegu gögn og geta á hverjum tíma farið fram á að þeim verði eytt gegn sanngjörnu gjaldi.

c.       Samanteknar upplýsingar og úrvinnslur ýmiskonar úr grunninum eru eign Intís.

d.       Útsendir mælikóðar og annar uppsettur hugbúnaður á tölvukerfi viðskiptamanns, sem hann hleður niður af vefjum Intís, eða fær afhent með öðrum hætti frá Intís, er eign Intís.

e.       Útlit, samsetning og virkni hugbúnaðarins, eins og það birtist viðskiptavini er eign Intís og verndað sem slíkt af lögum um höfundarrétt og lögum um vörumerki. Viðskiptamaður lofar að afrita hvorki né líkja eftir framsetningu Intís með einum eða öðrum hætti. Öll vörumerki tengd Modernus eru skráð eign Intís hjá Einkaleyfastofunni í Reykjavik.

f.        Viðskiptamaður má ekki fjarlægja vörumerkið Modernus eða vöruheiti tengd Modernus úr hugbúnaðinum, nema með sérstöku leyfi frá Intís.

g.       Tilvitnanir í Modernus í útgefnum og óútgefnum gögnum, eða framsetningu húgbúnaðarins eins og Intís setur gögnin eða notendaviðmót hugbúnaðarins frá sér er stranglega bannað að fjarlægja eða breyta án skriflegs leyfis frá Intís.

h.       Modernus er heimilt að framselja höfundar- og eignarréttinn til þriðja aðila án tilkynningar þar um til viðskiptamanns.

10. Uppsagnarákvæði

a.       Almennur uppsagnarfrestur beggja aðila er 1 mánuður í mánaðarlegum reikningsviðskiptum en tveir mánuðir ef um samninga til lengri tíma er að ræða.

b.       Verði \"alvarlegir hnökrar\" á þjónustunni getur viðskiptamaður sagt þjónustunni upp með tveggja vikna fyrirvara með einfaldri tilkynningu þar um til Intís, enda hafi hann gefið Intís sanngjarnan frest til að bregðast við biluninni.

c.       Modernus áskilur sér skýlausan rétt til þess að slíta viðskiptasambandinu og stöðva þjónustuna án fyrirvara, ef efni á vef viðskiptamanns, eða þjónustan/varan sem boðin er á vegum viðskiptamanns brýtur í bága við íslensk lög eða lög Evrópusambandsins. Úrskurðaraðili í þessum efnum f.h. Modernus er gerðardómur Verslunarráð Íslands.

d.       Modernus framlengir samninga um árgjöld með því að senda viðskiptamanni tölvupóst með endurnýjun á árgjaldi þremur virkum dögum áður en árgjald rennur út. Verði tilboði um nýtt árgjald ekki hafnað og notkun hætt innan þriggja daga lítur Intís svo á að framlengja eigi samninginn samkvæmt tilboðinu um eitt ár og sendir viðskiptamanni reikning.

11. Ábyrgð Internet á Íslandi hf. (Modernus)

a.       Viðskiptamaður á eingöngu rétt á endurgreiðslu á fyrirframgreiddu árgjaldi, ef hann tilkynnir strax um ágalla á þjónustunni og getur sýnt fram á með sanngjörnum og skýrum rökum að samningurinn hafi ekki og verði ekki uppfylltur af hálfu Modernus. Fjárkrafan getur aldrei orðið hærri en sem nemur fyrirframgreiddu árgjaldi. Viðskiptamaður getur ekki gert kröfu um bætur fyrir neitt annað, hvorki miskatjón, heilsutjón, tjóni á fjármunum, hugbúnaði, gögnum, eða nokkru öðru en þeirri fjárhæð sem viðskiptamaður reiddi fram fyrir aðkeypta þjónustu frá Intís. Í engu tilviki getur endurgreiðslan orðið hærri en viðskiptamaður hefur sannanlega greitt Intís fyrirfram.

b.       Áður en til kröfu um endurgreiðslu kemur skal viðskiptamaður senda Modernus eins nákvæma tæknilega lýsingu á vandamálinu og honum er unnt og gefa Modernus minnst 14 virka daga til þess að framkvæma þær breytingar eða viðgerðir, sem nauðsynlegar kunna að vera til þess að Modernus geti afhent þjónustuna samkvæmt skilmálum þessum og samningi milli aðila.

c.       Viðskiptamaður fríar Internet á Íslandi hf (Modernus) af allri ábyrgð gagnvart tjóni sem þriðji aðili kanna að telja sig hafa orðið fyrir beint eða óbeint vegna kaupa viðskiptamanns á þjónustu Intís. Viðskiptamaður samþykkir að í engum slíkum tilvikum getur orðið um fjárkröfu á hendur Internet á Íslandi að ræða.

12. Force Majeure. Ófyrirsjáanlegir atburðir.

a.       Modernus er laus undan öllum kröfum um þjónustu í tilfelli náttúruhamfara og annarra ófyrirsjáanlegra atburða (force majeure) meðan á þeim stendur. Standi atburðirnir yfir í 30 daga eða lengur eru báðir aðilar lausir undan skuldbindingum samnings þessa án frekari fyrirvara.

b.       Viðskiptamaður á ekki rétt á endurgreiðslu, eða öðrum skaðabótum í tilfelli náttúruhamfara, eða annarra óviðráðanlegra og/eða ófyrirsjáanlegra atburða (force majeure) sem koma í veg fyrir að Modernus geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart viðskiptamanni samkvæmt skilmálum þessum.

13. Dómstóll.

a.       Sækja skal mál gegn Internet á Íslandi hf. fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

 

F.h. Internets á Íslandi hf.
Jens Pétur Jensen, framkvæmdastjóri.

 

 
LOKA